Podmínky vzniku a zániku členství v GCBBS

1) Členství je platné vždy na jeden kalendářní rok. Členství končí vždy k poslednímu dni kalendářního roku, pokud prezident nestanoví jinak.

2) Členem klubu mohou být fyzické i právnické osoby, pokud jejich členství schválí prezident.

3) Členství v klubu vzniká:

a) přijetím za člena na základě písemné přihlášky, sepsané v českém nebo anglickém jazyce, která musí obsahovat alespoň:

   1. - jméno a příjmení (u právnických osob název)
   2. - trvalé bydliště (u právnických osob sídlo) u právnických osob identifikační číslo
   3. - u budoucích členů zaměstnanců údaj o profesi a zaměstnavateli
   4. - prohlášení budoucího člena, že bude dodržovat tyto stanovy a další vnitřní předpisy klubu

b) Přihláška musí být datována a podepsána. Na základě přihlášky vzniká členství okamžikem, kdy vznik členství schválí prezident klubu a kdy budoucí člen uhradí vstupní členský příspěvek (pro vznik členství musí být splněny obě podmínky), přihlášku je možné rovněž zaslat elektronicky vyplněním formuláře (přihlášky) na stránkách klubu a jejím elektronickým odesláním.

4) Členství v klubu zaniká:

a) úmrtím člena,

b) zrušením právnické osoby bez právního nástupce,

c) vyloučením,

d) písemným vzdáním se členství. Prohlášení o vzdání se členství musí být sepsáno v českém nebo anglickém a podpis na prohlášení o vzdání se členství musí být úředně ověřen. Členství v takovém případě zanikne okamžikem doručení tohoto prohlášení klubu. Vzdání členství může být provedeno také emailem, avšak členství zanikne v okamžiku potvrzení o přijetí tohoto emailu. Email musí obsahovat kromě vzdání se členství i osobní údaje člena klubu a členské číslo. Vzdání se členství nemá vliv na případné závazky zejména z titulu neuhrazených členských příspěvků. V případě vzdání se členství nemá člen nárok na vrácení již zaplaceného členského příspěvku či jeho poměrné části,

e) dohodou o vzdání se členství, dohodu schvaluje prezident klubu.

5) Stávajícím členům, kteří v daném kalendářním roce provedou úhradu členského příspěvku na další kalendářní rok, musí trvání jejich členství schválit prezident. Pokud provedou úhradu členského příspěvku v následujícím roce, je na ně pohlíženo jako na nové členy podle článku VI. a vznik jejich členství musí schválit prezident, avšak přihlášku již vyplňovat nemusí.

6) Členský poplatek za členství v GCBBS lze hradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na provozovně klubu na adrese Bestgolf Shop, U Slovanky 9D, Praha 8, PSČ 182 00

b) bezhotovostně převodem na účet klubu (číslo účtu a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu budou zájemci o členství sděleny)

c) prostřednictvím online platební brány ThePay, tato platební metoda je upravena obchodními podmínkami třetí strany, (viz: https://www.thepay.cz/data/files/tp2016-op.pdf)

 

Stanovy GCBBS jsou k nahlédnutí v golfovém obchodě Bestgolf.cz. Adresu tohoto obchodu a jeho otevírací dobu naleznete ZDE.